Tarih - Tarih Öğretmenlerine Kaynak

İSTANBUL MUALLİM MEKTEBİ İSLÂHATI - Nafi Atuf

İSTANBUL MUALLİM MEKTEBİ İSLÂHATI
Meşrutiyetin devir almış olduğu İstanbul Erkek Muallim mektebi o zaman pek fena bir halde idi. Hiç şüphe yok ki vilâyetlerdeki sıbyan muallimi mektepleri bundan çok daha acıklı bir vaziyette idiler. İstanbul erkek muallim mektebinin binası “o zaman Fatih’te Çarşamba’da idi. Talebenin yüzde doksan dokuzu hiçbir imtihana tabi tutulmadan medreselerden gelmiş softalardan,, ibaretti. Bunlara rahle yapmağa bile lüzum görülmemişti. Talebe dersanede yere serilen hasırlar üstünde oturur, muallimler ayaklarında terlikle derse girerlerdi» [1]
Bu muallim mektebinde yapılan ıslahat, daha doğrusu yeniden vücude getirilen İstanbul erkek muallim mektebi vilâyetlerde sonradan açılan muallim mekteplerine örnek olduğu gibi ilk tahsilin eski şeklinden çıkarak ilmi esaslara bağlı bir yol alması da bu muallim mektebi ile başlamıştır. Binaenaleyh, çucuğun tabiat ve kabiliyetine göre ilmi terbiye ve tedris usullerinin tatbikine önayak olan ve daha doğrusu pedagojinin memlekette bir ilim ve sanat olarak yayılmasına hizmet eden bu mektebin tarihi hususî ehemmiyeti haizdir.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26743557

46 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi