Tarihi Belgeler

3 Ekim 1922 Tarihli T.B.M.M. Oturumunda Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın Zafer Nutku’ndan

3 Ekim 1922 Tarihli T.B.M.M. Oturumunda Başkumandan Mustafa Kemal Paşa’nın Zafer Nutku’ndan

Arkadaşlar; kalbimde derin bir tehasür tevlid etmiş olan ayrılıktan sonra tekrar size mülaki olduğumdan dolayı pek mesudum (arz-ı şükran ederiz sesleri). Cenab-ı Hakk’a hamd eylerim ki ordularımızın silahlarına emanet ettiğiniz aziz ve mübarek maksad, arzu ettiğiniz vechile emniyet ve itimadınızın mahalline masruf olduğunu gösteren mesud bir neticeye vasıl oldu.

*********************************************************

… Arkadaşlar, sözüme hitam[1] vermeden evvel kemal-i iftihar[2] ile şunu arz edeyim. Bu harekatı yapan bir ordunun babaları ve analarından ibaret olan milletimiz bütün cihana karşı en yüksek mevki-i hürmeti ve mevki-i izzeti kazanmıştır.

Milletimiz biperva[3] iftihar edebilir. Bu en müsait şeraitle[4] hakkıdır. “Ben” böyle bir milletin aciz bir ferdi olmakla en büyük saadeti hissediyorum (müdeyyed[5] alkışlar) bu muharebe meydanlarında emsalsiz kahramanlıklar ve şehamet[6] göstermiş olan zabitlerimizin[7], neferlerimizin[8] ve kumandanlarımızın[9] her biri yeri ayrı bir menkıbe[10], bir destan teşkil eden harekatını kemal-i tahabbüble[11] ve hürmetle ve takdirle yad ediyorum. (Alkışlar) ve bu şehamet meydanlarında Rahmet-i Rahmana kavuşmuş şehidlerimizin muazzez ervahına[12] hep beraber Fatihalar ithaf edelim (Kaimen Fatihalar ithaf edildi[13]).

Arkadaşlar, en son sözüm budur. Şehamet meydanında ölenlerin analarına ve babalarına taziyeler[14] değil, fakat tebrikatımızı isal[15] edelim ( Şiddetli Alkışlar).

[1] Hitam: son

[2] Kemal-i iftihar: En üst düzeye övünç

[3] Biperva: pervasızca

[4] Şerait: şartlar

[5] Müdeyyed Alkış: Kuvvetli alkış

[6] Şehamet: Akıl ve zeka ile birleşmiş kahramanlık

[7] Zabit: subay

[8] Nefer: asker, er

[9] Kumandan: komutan

[10] Menkıbe: Hikaye

[11] Kemal-i tahabbüb: En üst düzeyde sevgi

[12] Ervah: Ruhlar

[13] Kaimen Fatihalar ithaf edildi: Ayakta Fatihalar ithaf edildi.

[14] Taziye: Vefat edenlerin ardından yakınlarını teselli etmek.

15 Tebrikat İstali: Tebrikleri Sunmak.

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763102

37 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi