Tarihi Belgeler

Hindli Dindaşlarımızın Muhtelif Tarihlerde Anadoluya Gönderdiği Teberruat

Emir AliHindli Dindaşlarımızın Muhtelif Tarihlerde Anadoluya Gönderdiği Teberruat

Bombay şehrindeki Hilafet Cemiyeti merkez-i umumisi, umumun nazar-ı ıttıla’ına arz olunmak üzere, şimdiye kadar Anadolu’ya vuku bulan muavenetlerin miktarını neşr etmiştir. Hilafet Cemiyeti merkez-i umumisinin ita ettiği malumata nazaran:

  1. 1920 Mayıs’ında Londra’da mukim Hind ekber-i ricalinden Seyyid Emir Ali vasıtasıyla 1.000 İngiliz Lirası gönderilmiştir.
  2. 1920 Haziran’ında Hilafet Heyeti reis-i muhteremi Muhammed Ali Efendi vasıtasıyla 2.000 İngiliz lirası gönderilmiştir.
  3. 1920 Kanun-u Sani’sinde Roma’da bulunan Galib Kemal Bey vasıtasıyla 5.000 İngiliz lirası gönderilmiştir.
  4. 1921 Mart’ında Hind heyet-i murahhasası reisi Cihan Muhammed  Efendi yediyle İstanbul musibetzedelerine muavenet olmak üzere 1.000 İngiliz lirası irsal olunmuştur.
  5. Yine 1921 Mart’ında Cihan Muhammed Çehtani Efendi vasıtasıyla İzmir felaketzedelerine  muavenet olmak üzere 5.000 İngiliz lirası daha gönderilmiştir.
  6. Yine İzmirli mazlumin-i İslamiyeye yardım etmek üzere Çehtani Efendi yediyle aynı günde 5.000 İngiliz lirası daha gönderilmiştir.
  7. 1921 Mayıs’ında İstanbul felaketzedeganına yardım olmak üzere Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Riyasetine 1.000 İngiliz lirası gönderilmiştir.
  8. 1921 14 Haziran’ında muhacir Muhammed Çitani Efendi yediyle Roma’da mukim Cami Bey’e 5.000 İngiliz lirasıyla 5.000 battaniye bedeli olarak 26.911 rubiye ve 15 ana 9 peni gönderilmiştir.

Bu tebberruat 509.297 küsur rubiyedir. Hindistan’da 15 rubiye bir İngiliz lirası olduğuna nazaran bu hesap üzerine şimdiye kadar 33.000 küsur İngiliz lirası gönderilmiş demektir. Bombay şehrinin İslam hanımları, Muzafferabad salonunda ismetlu Menzil Bikim Sultan’ın riyaseti altında akd-i içtima eylemişlerdir. Sultan müşairileyh iftitahiyesinde; pek nazik olan vaziyet-i hazıra esnasında Hilafet-i İslamiye’ye muavenet ve mazharat iktiza ettiğini, İslam hanımlarının bu vazifeyi ifa ile mükellef olduklarını izah etmiştir. Mevlana Şevket Ali Efendi, bu içtimada dahi bir hitabe-i gara irad ederek Hilafet-i İslamiye’ye karşı ifası mütehattim vazifeyi icra hususunda Hindistan hanımlarının İslam erkekleriyle müsabaka etmeleri iktiza ettiğini mufassalan izah ve nisvan-ı İslamiye’nin din-i İslam’a ve vatana hayırlı evlad yetiştirmek gibi bir vazife-i âzzama ifa edeceklerini beyan eylemiştir.

               İçtimada hazır bulunan gayr-ı Müslim Hindulardan Nabdu Hanım, bir müslümanın diğer müslümana karşı olan muavenet vazifesinin ne kadar ulvi bir vazife olduğunu ve Hindu kadınlarının dahi Hindistan İslam hanımları Hilafet Cemiyeti’ne iştirak etmeleri iktiza eylediğini izah ve beyan etmiştir. Atiye Bigüm Hanım, Hindistan İslam hanımlarının cemiyete iştirak etmelerini teshil ve temin için ittihazı iktiza eden tedabiri dermeyan eylemiştir ki bu suretle Hindistan Hanımları Hilafet Cemiyeti’nin esası vaz olunmuştur.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026920

Üye Kaydı ve Girişi

114 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi