Tarihi Belgeler

Meclis-i Mebusan'ın Feshi

Menafi-i milleti unutacak derecede ihtirasat-ı nefsaniyeye mağlub olan,

Manasız gürültüleriyle Osmanlıları ve bütün alem-i İslamı yeis ve nevmidiye

düşüren mebus efendilerimiz hakkında şerefsadır olan irade-i seniyye hazret-i

hilafetpenahi suretidir:

Kanun-i Esasi’nin yedinci maddesi[1] ve Meclis-i Ayan’ın rey-i

muvaffakiyeti mucibince heyet-i hazıra-i mebusanın feshini ve tarih-i

feshinden itibaren üç ay zarfında heyet-i cedide-i mebusanın

bilintihab içtimaını irade ettim.

İşbu irade-i seniyyemizin icrasına sadaret memurdur.

28 Muharrem sene 1330 ve 5 Kanun-u Sani sene 327 (18 Ocak 1912)

MEHMED REŞAD

Sadrazam Said, Şeyhülislam Abdurrahman Nesib, Hariciye Nazırı Asım,

Adliye Nazırı Dahiliye Nazırı Vekili Memduh, Harbiye Nazırı Mahmud Şevket,

Bahriye Nazırı Hurşid, Maliye Nazırı Nail, Nafia Nazırı Kirkor Sinabyan,

Maarif Nazırı Emrah, Ticaret ve Ziraat Nazırı Arbistidi, Posta ve Telgraf

Nazırı İbrahim Sosa

 [1] KANUN-U ESASİ: Madde 7 - Vükelânın azil ve nasbı ve rütbe ve menasıp tevcihi ve nişan itası ve eyalâtı mümtazenin şeraiti imtiyazilerine tevfikan icrayı tevcihatı ve meskûkat darbı ve hutbelerde nâmının zikri ve düveli ecnebiye ile muahedat akdi ve harb ve sulh ilânı ve kuvvei berriye ve bahriyenin kumandası ve harekâtı askeriye ve ahkâmı şeriye ve kanuniyenin icrası ve devairi idarenin muamelâtına müteallik nizamnamelerin tanzimi ve mücazatı kanuniyenin tahfifi veya affı ve Meclisi Umuminin akt ve tatili ve ledeliktiza Heyeti Mebusanın azası yeniden intihap olunmak şartile feshî hukuku mukaddesi Padişahi cümlesindendir.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026916

Üye Kaydı ve Girişi

110 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi