Tarihi Belgeler

RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU

RUSYA’NIN SURİYE’DEKİ NÜFUZU

Rusya hükümeti Suriye Filistin’de daha ziyade nüfuzunu takviye eylemek içün birkaç senelerden beri pek ziyade gayret etmektedir. Rusya’nın taht-ı himayesinde olan Filistin Rus Şirketi bu hususta mühim miktarda paraya maliktir. Bu şirketin şimdilik şarkta yüzü mütecaviz mektebi olduğu gibi Nazara ile Beytüllahim’de iki Darülmuallimin’i vardır. Bu mektepler sırf Ortodoks çocuklara mahsustur ve kaffesinin elinde Çar Nikola’nın resmi bulunur. Her sene bu resimlerden Suriye Ortodokslarına tevzi olunur.

Kudüs’te Rus ruhbanına mahsus müessesat büyük duvarlar ile muhata olup hususi mir mahalle teşkil etmektedir, ki adeta bir istihkama benzer. Şimdiye kadar Suriye ve Filistin’deki bütün bu müessesat Rusya’daki ruhbanın taht-ı idare ve nüfuzunda idi. Fakat hükümet Sensinod’un (piskopos) her şeyden evvel kilise mesaili ile uğraşıp siyasi propagandalara az ehemmiyet verdiğini nazar-ı dikkate alarak bu mekatibin idaresini hariciye nezaretine tevdi eylemiştir. İşte şu suretle Rusya hükümetinin Rusya hükümetinin Suriye ve Filistin’deki mektepleri Rusya’nın şark-ı karibidir. Takip ettiği politikanın tevsi-i tahakkümüne daha elverişli daha nafi bir vaziyet aldılar demektir.

Tarih: 29 Eylül 1910  Ahmed Taceddin – Yakub Kemal

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026912

Üye Kaydı ve Girişi

105 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi