Tarihi Belgeler

TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

TAKSİM KIŞLA VE TALİMHANESİ

Geçen hafta içinde neşr olunan Tasvir-i Efkar nüshalarının birinde Taksim Kışla ve Talimhanesi’nin Maliye Nezareti’nce bedel-i mislinden nisbetsiz derecelerden dun, meblağ-ı cüzi mukabilinde elden çıkarılmakta olduğuna dair bir makale vardı. Biz bu havadisi kayd-ı ihtiyat ile telakki etmiş ve kanunen aranması iktiza eden maslahatdan ari ve gabin-i fahişe mübteni muamele-i feragiyenin kıymet-i hukukiye ve kanuniyesi olamayacağını takdir ederek sadık habere ihtimal vermemiş idik Fakat Pazartesi günkü Tanin refikimizin neşriyatı maatteessüf mesmuatın sıhhatini gösterdi. Ve şu yolsuz muamelenin birkaç güne kadar emrivakiler meyanına ithal olunacağını bildirdi. Ki bu neticeye ne kadar teessüfler izhar etsek yeri vardır. Vakıa refikimiz ferağ-ı makarrının maddi ve manevi bir takım esbab-ı mecburiye mübteni bulunduğunu beyan ederek mukavelenin zahiren cazip görülen şeraitini ballandıra ballandıra izah ediyor ve bilnetice emr-i ferağı pek tabii ve şayan-ı tervic buluyor. Fakat mütalaat-ı mesruda ne derecelerde isabete karindir. İşte bu cihet menafi-i vataniye namına muhtac-ı tedkik ve temeldir. Biz refiklerimizin makalelerini aynen nakl etmek ve varid-i hatıramız olan mülahazatı dahi zeylen işaret eylemek suretiyle, karilerimizin meseleyi hakkıyla tetebbu ve tedkike muvaffakiyetlerini teshile çalışacağız.

23 Şubat 1911 

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26026918

Üye Kaydı ve Girişi

112 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi