Tarihi Belgeler

Yeni Müfredat Yayınlandı

Yeni Müfredat Yayınlandı

İlkokullar için yeni bir müfredat programı hazırlanmakta olduğunu yazmıştık.

Müfredat programı tertip edilerek basılmak üzere devlet matbaasına verilmiş ve bugün güzel bir kapak içerisinde basılmıştır.

Yeni müfredat programı eski programa nazaran çok farklıdır.

Programda gaye itibarile de bir çok yenilikler yapılmıştır. Ve tedris, terbiye prensipleri çok ehemmiyetli şartlara dayanmaktadır.

İlkokullarda her çocuk millî vazifesini başaracak bir surette yetiştirilecek, çocuğa ilk olarak Millî kültür aşılanacaktır.

Dersler yeni programda millî gayeleri tahakkuk ettirecek bir vasıta olarak kabul edilmiştir.

Programın güttüğü tedris hedefine göre 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda muhakkak toplu tedris usulü takip edilecektir.

İkinci devre için sarih bir kayıt konmamıştır. Ancak derslerin biribirine bağlanması ve muvazi olarak yürütülmesi şart olarak kabul edilir.

Türkçe gurubundan ayrılan re birinci sınıfla haftada 10, ikinci ve üçüncü sınıflarda 7 şer, dördüncü ve beşinci sınıflarda da 6 şar saattir.

Türkçe programdan ayrılan yazı dersi 2 inci sınıfta iki ve diğer yukarı sınıflarda da haftada birer derstir. Tarih coğrafya ve yurt bilgisi dersleri aynidir.

Tabiat, eşya dersleri, tabiat bilgisi diye bir araya alınmış, 4 ve 5 inci sınıflara haftada üçer saat ayrılmıştır.

Programın en bariz hususiyeti ilk tedrisat tahsil ve terbiye programına yeniden aile bilgisi isimli bir ders konmuş olmasıdır. Bu ders 4 ve 5 inci sınıflarda haftada ikişer saat okutulacaktır.

Hayat bilgisine programda hususî bir ehemmiyet verilmiştir. Birinci sınıfta 5. ikinci sınıfta 6, üçüncü sınıfta 7 saate çıkarılmıştır.

Hesap, hendese dersi 1 ve 2 inci sınıflarda evvelki kadar ise de 3 üncü ve 4 üncü sınıflarda birer saat azaltılmıştır. Resim, elişi unvanı kaldırılmış, resim ve iş olarak kabul edilmiştir; bu derste hiç bir değişme yoktur.

Müzik bütün smflarda birer saattir. Beden terbiyesi ilk devrede ikişer, ikinci devre sınıflarında haftada birer saattir.

Programın başında, okumanın ve bütün tedris usulünün incelikleri 22 maddede toplanmış ve muallimlere hakikaten rehber olabilecek notlar konmuştur. Derslerin hedefi itibarile en büyük diğişike uğrayan ders tarihtir. Bundan sonra tarih derslerinde bilhassa Türk ırkının Orta Asya’da kültürü nasıl kurduğu belletilecek. Atatürkün dünya için açtığı geniş ufuklar tebarüz ettirilecektir.

Coğrafya tedrisatının hedefi, çocuklara memleketi tanıtmak ve sevdirmek olarak kabul edilmiştir.

Yurt bilgisi derslerinde hedef Türk karakterini çocuklara kavratmak ve Türk ordusunu sevdirmek, Atatürk rejiminin mahiyetini anlatarak inkılâbın manasını ehemmiyetli surette çocuklarda yer ettirmektir.

Aile bilgisi çocuklara ileride kuracakları aile hayatında iyi bir anne ve baba olmaları için zaruri bilgileri itiyatları temin edecektir.

Çocuk bu derste muaşeret ve muamele kaidelerini de öğrenecek, muallimler çocuk bakımı hakkında lüzumlu olan bilgileri de verecekleri gibi tasarruf fikrini iman haline getireceklerdir.

Hayat bilgisinde muallim tabiî, iktisadi, İçtimaî hayatın bütün tezahürlerini izah ederek güzellikleri gösterecek, yurt ve millet sevgisini aşılayacaktır.

Hesap ve hendese tedrisinde çocuğa sayı mefhumu öğretilecek ve muhitinde temas ettiği cisimlerin şekil ve hacimleri kavrattırılacaktır.

Programda ayrı bir yer verilmiş olan yazı bilhassa şu gayeleri gütmektedir:

  1. Talebeye okunaklı, temiz, kolay, çabuk, güzel yazı yazmak itiyadını kazandırmak.
  2. Dekoratif yazıya başlatmak.

Müzik tedrisatında çocukların her birisinin neşeli, enerjik ve milletine bağlı bir yurttaş yetiştirilmesi esas prensip ittihaz edilmiştir.

Programın sonunda sınıf ve mektep kütüphaneleri, sergiler, ve müzeler hakkında kıymetli notlar mevcuttur.

Ayrıca talebenin ders malzemesini nasıl kullanacağına ve mektebe lüzumu olan aletlerin talebe tarafından nasıl yapılacağına dair geniş malûmat da vardır.         

Netice itibarile yeni program evvelki programa nazaran bir çok üstünlükleri ihtiva etmektedir. Yakında müfettişler verilecek olan programlar üzerinde görüşülmek üzere büyük bir toplantı yapacaklardır.

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26744111

82 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi