Osmanlı Devleti Enderun Mektebi'nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri

Enderun Mektebi

Teşekkür

"Osmanlı Devleti Enderun Mektebi''nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri" adlı kitabımızın imza günlerinde bizleri yalnız bırakmayan değerli dostlarımıza ve okuyucularımıza teveccühlerinden ötürü teşekkürlerimi arz ederim... Bu vesile ile dostlarımızla tekrar buluşma imkanı sunan İstanbul Ltd. yetkililerine, Cevdet Nerse Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın Eftal ÇEKİ''ye; Mustafa Kemal Paşa Ticaret Borsası yetkililerine; İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sayın Gürhan KURUKAYA''ya ve emeği geçen ilgililere de ayrıca teşekkür ederim.

Erol KÖMÜR

 

Eserin Satış ve Dağıtımı

www.sahafbank.biz

tarafından yapılmaktadır.

 

 

Eser İçeriği:

 

İÇİNDEKİLER

 


KISALTMALAR ………………………………………….

 


1.GİRİŞ …………………………………………………...

 


2.ÖRGÜT VE SİSTEM YAKLAŞIMI……………..... ....

 


2.1.Örgüt………...………………………………..........

 

2.2. Sistem Kuramı….……...……………………………

 


3.OSMANLI DEVLETİ TEŞKİLATI VE İSTİHDAM

 


3.1.Merkez Teşkilatında Divan-ı Hümayun…………....

 

3.2.Merkez Teşkilatında Yönetim Birimi Olarak Saray

 

3.3.Taşra Teşkilatı…………………….......................

 

3.4. 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatında Değişmeler………………………………………….

 

3.5.19. Yüzyılda Taşra Teşkilatında Değişmeler…....,,,,

 

3.6.Osmanlı Devleti’nde İstihdam………………..........

 

3.6.1.Seyfiye Sınıfı ..................................................

 

3.6.2.İlmiye Sınıfı……………………………........

 

3.6.3.Kalemiye Sınıfı………………………...........

 


4.OSMANLI DEVLETİ EĞİTİM SİSTEMİ ……......

 


4.1. Geleneksel Yaygın Eğitim Kurumları…………......

 

4.1.1.Camiler……………………………...............

 

4.1.2. Tekke ve Zaviyeler……………………..........

 

4.1.3.Kütüphaneler……………………………...,,,,

 

4.2.Geleneksel Örgün Eğitim Kurumları…………........

 

4.2.1.İlköğretim……………………………...........

 

4.2.2.Orta ve Yüksek Öğretim………………….....

 

4.2.3. Mesleki ve Teknik Eğitim………………......

 

4.3. Tanzimat Döneminde Kurulan Yeni Eğitim Kurumları…………………………………………...

 

4.3.1.İlköğretim Kurumları……………………......

 

4.3.1.1. Sıbyan Mektepleri…………………....

 

4.3.1.2.Rüştiye Mektepleri……………..........

 

4.3.2.Orta Öğretim Kurumları………………….....

 

4.3.2.1.İdadiler……………………………...,

 

4.3.2.2.Mekteb-i Sultani…………………......

 

4.3.2.3.Vilayet Sultanileri…………………...

 

4.3.2.4.Darülmaarif…………………

 

….........

 

4.3.3. Yüksek Eğitim Kurumları ve Mesleki Eğitim Kurumları………………………………………

 

4.3.3.1.Darülfünun……………………..........

 

4.3.3.2.Darülmuallimin……………………...

 

4.3.3.3.Darülmuallimat………………….......

 

4.3.3.4.Mülkiye Baytar Mektebi………….....

 

4.3.3.5.Ziraat Mektebi…………………….....

 

4.3.3.6.Sanayi Mektebi………………….......

 

4.3.3.7. Orman ve Maden (Maadin)Mektepleri

 

4.3.3.8. Sanayi-i Nefise Mektebi…………...,,

 

4.3.3.9. Hukuk Mektebi……………………...

 

4.3.3.10. Mekteb-i Mülkiye…………………...,

 

4.3.4. Askeri Eğitim Kurumları…………………...,

 

4.3.4.1.Askeri İdadiler……………………...,

 

4.3.4.2.Askeri Baytar Mektebi……………...,

 

4.3.4.3. Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun…...

 

4.3.4.4.Mühendishane-i Berri Hümayun…...,,

 

4.3.4.5. Tıbbiye……………………………...,

 

4.3.4.6.Mekteb-i Harbiye………………....

 

4.3.4.7. Erkan-ı Harbiye Mektebi………….....

 


5.ENDERUN VE KURULUŞ NEDENLERİ ……...

 


5.1.Enderun Mektebi’nin Tarihçesi…………………...

 


5.2. Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderun’a Duyulan İhtiyaç…………………………

 

5.2.1. Beylikten Devlete Geçiş Sürecinin Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar…………………………….

 

5.2.2. Nitelikli Yöneticilere Duyulan İhtiyaç……...

 

5.2.3. Savaş Esirlerinin ve Kölelerin istihdamı Sorunu………………………………………….

 

5.2.4. Farklı Etnik Kökenli Tebanın Sisteme Dahil Edilme İhtiyacı……………………………...….

 

5.2.5. Türk-İslam Devletlerinden Kalma Gelenek ve Görenekler……………………………………...

 

5.2.6. Komşu Devlet Kurumlarının Osmanlı Kurumlarına Etkileri…………………………...

 

5.2.7. Hanedanın veya Devletin Sürekliliğini Sağlama Sorunu………………………………..

 


6.ENDERUN’DA EĞİTİM SİSTEMİ……………….....

 


6.1. Enderunluların Seçimi ve Kaynakları……………...

 

6.1.1. Kul (Devşirme) Sistemi…………………...,,,

 

6.1.2.Acemi Oğlanlar Ocağı……………………....

 

6.1.3. Hazırlık Sarayları ve İçoğlanları…………...,,

 

6.1.4. Devşirme Sistemi Dışında Enderun’a Giriş....

 

6.2. Enderun’da Eğitimin Kademeleri……………….....,

 

6.2.1. Büyük ve Küçük Oda…………………..........

 

6.2.2.Doğancı Koğuşu…………………….............

 

6.2.3.Seferli Koğuşu……………………………....

 

6.2.4. Kiler Odası………………………………......

 

6.2.5.Hazine Odası………………………………...

 

6.2.6.Has Oda………………………………..........

 

6.3. Yönlendirme, Mezuniyet ve İstihdam……………...

 

6.4. Enderun Eğitim Sisteminin İşlevleri……………......

 

6.4.1. İdari ve Askeri İşlevi………………………...

 

6.4.2. Disiplin İşlevi……………………………......

 

6.4.3.İdeolojik İşlevi……………………………...,

 

6.4.4. Bilim, Kültür ve Sanat İşlevi………………...

 

6.4.5.Model Olma İşlevi………………………......

 

6.4.6.Özel Eğitim İşlevi…………………………...

 


7.ENDERUN’UN CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ ……………...........

 


7.1.Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı…………………...

 

7.2. Türkiye’de Enderun İle İlişkilendirilen Eğitim Kurumları

 

7.2.1. İlköğretim Kurumları...…………………........

 

7.2.2.Ortaöğretim Kurumları……………………...

 

7.2.2.1.Anadolu Liseleri………………….....

 

7.2.2.2. Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri….....

 

7.2.2.3.Sosyal Bilimler Liseleri ..…………...

 

7.2.2.4. Fen Liseleri………………………......

 

7.2.2.5.Galatasaray Lisesi…………………...

 

7.2.2.6.Tevitöl…………………………….....

 

7.2.3.Yüksek Eğitim Kurumları…………………...

 

7.2.3.1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri...

 

7.2.3.2. Siyasal Bilgiler Fakülteleri ……….....

 

7.2.4.Askeri Eğitim Kurumları…………………....

 

7.2.4.1.Askeri Liseler……………………......

 

7.2.4.2.Harp Okulları……………………......

 

7.2.4.3. Harp Akademileri ve Enstitüler……...

 

7.2.5. Özel Eğitim Kurumu: “BİLSEM”…………...

 


8.SONUÇ VE ÖNERİLER……………………………...

 


KAYNAKLAR…………………………………………….

 


EKLER...................................................................................

 

Ek-1: Kavanin-i Ali Osman (Ayni Ali Bey) ………………..

 

Ek-2: Kavanin-i Yeniçeriyen’dan Örnek (Bayezıd nüshası)..

 

Ek-3: Enderun’da Okutulan Dersler Listesi………………..

 

Ek-4: Topkapı Sarayı Babüssade Kapısı (Enderun’a Giriş)..

 

Ek-5: Enderun Kütüphanesi…………………………………

 

18 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Sponsorlar

Sponsorlar