Ödüllü Tarih Soruları

TARİH ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………................ FEN LİSESİ TARİH ZÜMRESİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.Karar No: 1Toplantı Yeri: Öğretmenler OdasıToplantı Tarihi ve Saati: 07.09.2010 09:30GÜNDEM:

1. Açış, yoklama.

2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun okunması, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının incelenmesi

3. 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılına yönelik (var ise) yayınlanan zümreyi ilgilendiren mevzuat değişikliklerinin görüşülmesi (Kanun, MEB genelgesi, yönetmelik, tebliğ vb.)

4. 2010-2011 E.Ö. Yılı İlçe Zümresinde alınan kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi

5. 2488 STD’ne göre Atatürkçülük konularının yıllık planlara yansıtılması

6. Tarih Dersliği uygulamasına geçiş imkanlarının ile araç-gereç, materyal ihtiyaçlarının görüşülmesi

7. Derslerin işlenişinde uygulancak yöntem ve teknikler

8. Tarih alanında yapılabilecek ulusal ve yerel proje, etkinlik, sergi, fuar, yarışma organizasyonlarının görüşülmesi

9. Yıllık Ödev ve Projeler ile ilgili dikkat edilecek hususların tesbiti.

10. Sözlü notlarının takdirinde dikkat edilecek hususların tesbiti.

11. 2010-2011 eğitim öğretim yılında yapılacak sınavların usul ve esaslarının tesbiti.

12. YGS ve LYS’yönelik yapılabilecek etkinlik ve hazırlıkların tesbiti.

13. Zümreler arası işbirliğinin geliştirilmesi

14. İlçemizde zümre öğretmenlerinin gelişimine yönelik mahalli hizmetiçi eğitimi (kurs, seminer, çalıştay vb.) imkanlarının görüşülmesi

15. Güzel Türkçemizin güzel kullanımının teşvik edilmesi

16. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1. Toplantı anılan yer ve saatte, Tarih Öğretmenleri .................. ve ............... ...............’ün katılımı ile başladı. Gündem maddeleri oybirliği ile tespit edilerek görüşülmeye başlandı.

2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarının ile ilgili bölümü Sayın ............... tarafından okundu.

3. 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında uygulanmak üzere M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı kararıyla kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinde 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile yapılan değişiklikler de dikkate alınarak uygulanacağı Sayın ............... tarafından okundu.

Ayrıca Sayın ..............., “Tarih Dersine Talim ve Terbiye Kurulunun

9. sınıfta; 11.10.2007 tarih ve 172 sayılı Kararı

10. sınıfta: 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı

11. sınıfta: 09.03.2009 tarih ve 27 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı;

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 04.09.2008 tarih ve 180 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı;

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 27.04.1981 tarih ve 76 sayı; 14.06.2002 tarih ve 272 sayılı Kararları ile kabul edilen öğretim programı uygulanır” dedi.

Karar: Hali hazırda 9. Ve 10. Sınıfların mevcudiyetinden ötürü T.T.K’nun 2007/172 ve 2008/138 sayılı kararları mucibince derslerin işlenmesi; 2010/523 nolu Tarih Dersi Öğretim Programları Kursu’ndan elde edilen yeni etkinlik türlerinin de uygulanması kararı alındı.

4. 2010-2011 E.Ö. Yılı İlçe Tarih Zümresinde alınan kararlar 1 nolu karar tutanağı Sayın ............... tarafından okundu, birlikte incelendi. İlgili zümre kararları gereği, okullar arası Tarih Zümrelerinin işbirliğinin geliştirilmesi kararı alındı.

5. 2488 STD’deki Atatürkçülük konuları ile ilgili bölüm Sayın ............... tarafndan okundu. Atatürkçülük konularının ilgili haftalarda ve ünitelerde işlenmesine, işleniş sırasında 2488 STD’deki prensiplere uyulmasına karar verildi.

6. Sayın ............... ve Sayın ............... Tarih Dersliği uygulamasının olumu ve olabilecek olumsuz yanlarını konuşup tartıştılar. Bu konuda akademisyenler Sayın Tuba ŞENGÜ ile Sayın Neval AKÇA’nın Tarih Sınıfları Nasıl Olmalı? Adlı makaleleri Sayın ............... tarafından okundu. Tarih Dersliği uygulamasına T.T.K.’nun tavsiye kararı; okul müdürümüz Sayın ...............’nun bilgi ve olurları ile uygun derslik seçimi ile aşağıdaki ihtiyaçların temini;

a. Teknolojik alt yapı ve donanım (Bilgisayar(Tablet PC), projeksiyon, internet, tepegöz)

b. • Uygun tahta sistemi

c. • Çok amaçlı duvar panoları

d. • Büyük bir dünya haritası

e. • Harita Arşivi

f. • Film Arşivi

g. • Resim Arşivi

h. • Görsel kanıtlar (testi, para, kurşun…)

i. • Yazılı kanıtlar

j. • Tarih kitaplarından oluşan bir kütüphane (roman-ansiklopedi-şiir-hikâye…)

k. • Dönem kıyafetlerini barındıran gardolap

l. • Esnek oturma düzeni (kolçaklı sandalye-3-4 grup çalışması masası)

m. • Uygun ışıklandırma

kısa vadede temin edilemeyecek malzemeler için veli ve sponsor desteği aranarak temini için çalışmaların devam ettirilmesi kararı alındı.

7. 9. Ve 10. Sınıflar Tarih Dersi Öğretim Programları Sayın ............... tarafından okundu. Sayın ............... ilgili programlarda ifade edilen yöntem, teknik ve etkinliklere ilave olarak 2010/523 nolu HİE programında uygulanan etkinlikler ile aktif öğrenme yöntem ve teknileri, Tarih disiplinine yakın diğer disiplinlerin de incelenerek uygun etkinlik örnekleri ile derslerin zenginleştirilmesi gerekir dedi.

Karar: Söz konusu edilen etkinliklerin uygulanması ve etkinliklerin öğrenci ve sınıf başarılarına etkilerinin ölçülmesi hususunda ölçeklerin geliştirilmesi, etkinlikler ile ilgili öğrenci ilgi ve memnuniyet anketlerinin geliştirilmesi ve uygulanması; bu konuda okul müdürümüz Sayın ...............’nun bilgi ve tecrübelerinden yararlanılması kararı alındı.

8. Sayın ............... “Tarih” alanında yapılabilecek ulusal ve yerel proje, etkinlik, sergi, fuar, yarışma organizasyonlarının tespiti ve bu konuda kısa, orta ve uzun vadeli plan ve politikaların belirlenmesi gerektiğini söyledi. Sayın ............... geçmiş eğitim-öğretim dönemlerinde yapılan bu tür çalışmaların öğrencilerin Tarih derslerine ilgisini artırdığını, motivasyonu yükselttiğini, öğrenci başarılarına olumlu etki yaptığını, bu konu üzerinde önemle durulması gerektiğini söyledi.

Karar: Kısa vadede, sınıf ve okul içi proje planlama, hazırlama ve yürütme alt yapısının oluşturulması için Tarih Kulübü kurularak ders dışı etkinliklerle de desteklenecek yapılanmaya gidilmesi; sınıf ve okul içi proje yarışmalarının düzenlenerek öğrencilerin teşvik edilmesi; orta ve uzun vadede üniversitelerin, vakıfların, özel kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarını, TÜBİTAK vb. ulusal proje yarışmalarına öğrenci, veli ile okul idaresinin de bilgi ve olurları alınarak hazırlıkların ve başvuruarın yapılması kararı alındı. Bu konu ile ilgili olarak ihtiyaç halinde ayrıca zümre toplantısı yapma kararı alındı.

 

9. Yıllık Ödev ve Projeler ile ilgili dikkat edilecek hususların ilgili olarak Sayın ............... tarafından 2300 ve 2426 STD’nin ilgili bölümleri okundu.

Karar: Ödev ve projelerin ilgili TD’de ki prensipler doğrultusunda planlanması, konularının öğrenciler ile birlikte öğretim programları çerçevesinde belirlenmesi, ödev ve projeler ile ilgili (gerekli ise ayrı ayrı hazırlanarak) değerlendirme ölçeklerinin öğrencilerle paylaşılması, ürün dosyaları ile süreç değerlendirmelerinin de yapılması, başarıyı ve tarih bilincini teşvik edici, milli kültür, evrensel ahlak ve bilimsel etik değerleri dikkate alan konuların belirlenmesi ve süreçlerin de aynı prensipler doğrultusunda yürütülmesi kararları alındı.

10. Karar: Sözlü notlarının takdirinde ilgili sınıf geçme mevzuatının ve ilgili öğretim programlarının emir, tavsiye ve tenbihleri ile birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırıcı tüm eğitim-öğretim süreçlerini dikkate alan değerlendirilmelerin yapılması; öğrencilerin sınıftaki etkinliğine ilave olarak okul içi ve dışında okulu temsilen katılmış olduğu her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerdeki başarılarının da değerlendirmelerde olumlu yönde göz önünde bulundurulması kararı alındı.

11. 2010-2011 eğitim öğretim yılında 9. ve 10. Sınıf tarih derslerinde her iki dönemde de ilgili ders başına ikişer yazılı sınav uygulanması; birer sınavın çoktan seçmeli yapılabileceği; uygulanacak sınavlarda sınıflarda tarih öğretiminde yeni yaklaşımlar çerçevinde uygulanan etkinliklerin de ölçülebileceği tarzda soruların hazırlanması; tüm sınavlarda ölçme ve değerlendirmenin genel usul ve esaslarına uyulması kararları alındı.

12. Sayın Orur YGS ve LYS’nin öğrencilerin üst sınıflara yükseldikçe gündemini daha çok işgal ettiğini bu nedenle bu konularda da tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Sayın ............... derslerin işlenişi sırasında ayrıca bir YGS ve LYS hazırlığının mevzuat ve pratik açısından mümkün görünmediğini, fakat ders harici ortamların değerlendirilebileceğini, bilişim teknolojilerinden de yararlanarak öğrencilere işlenilen konularla ilgili doküman takviyesi yapabileceğini ifade etti.

Karar: Öğrencilerin YGS sınavında karşılaşabilecekleri tipteki ya da çıkmış sorulardan oluşan çoktan seçmeli sorulardan oluşan deneme sınavlarının hazırlanarak ünite sonlarında paylaşılmasına; bu amaçla oluşabilecek maliyetleri de en aza indirmek maksadı ile öğrencilerin e-postalarından oluşan e-posta gruplarının oluşturularak dağıtımın bu yolla yapılmasına karar verildi.

13. Sayın ............... derslerin daha etkin işlenmesi ve en üst düzeyde verim alınabilmesi için farklı disiplinler arasında işbirliğinin gerekli olduğunu, günümüzde tüm mesleklerde ihtisaslaşmanın yeni alt disiplinlerin oluşmasına neden olduğunu; bu durumda her işi ehline sormanın en uygun davranış tarzı olduğunu ifade etti.

Karar: Zümreler arası işbirliğinin geliştirilmesi için yıllık planlarının hazırlanması sırasında ünite ve konular bazında ayrıntılı olarak işbirliği planlaması yapılmasına, gerekli durumlarda “Bilim Danışma Kurulu” üyelerinin de yardımlarına başvurulmasına karar verildi.

14. Sayın ............... İlçemizde zümre öğretmenlerinin gelişimine yönelik mahalli hizmetiçi eğitimi (kurs, seminer, çalıştay vb.) etkinliklerin mesleki açıdan yenilikleri takip etmede önemli olduğunu bu konunun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ilgili birimi ile işbirliği halinde yürütülmesinde yarar olduğunu ifade etti. Sayın ............... bu konuyu çok önemsediğini yaşadığımız dönemin bilim ve teknoloji açısından baş döndürücü değişim ve dönüşümlerle, yeni keşif ve icatlarla dolu olduğunu salt bu açıdan bile bakıldığında meslektaşlarımızın yaşadığımız döneme ayak uydurabilmek için kendilerini mesleki açıdan sürekli yenilemelerinin gerekli olduğunu söyledi.

Karar: İlçe Tarih Zümresi’nin gündeminde de görüşülmek üzere mahalli düzeyde yapılabilecek hizmetiçi etkinliklerin tespit edilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müze teklif edilmesine karar verildi.

15. Güzel Türkçemizin güzel kullanımının teşvik edilmesi maksadı ile her türlü eğitim-öğretim ortamında öğretmenlerimizin Türkçemizin güzel kullanımına bizzat öncülük etmeleri, öğrencilerimizin de bu konuda kendi öz disiplinlerini geliştirmeleri adına öğrencilerimize rehberlik edilmesine, www.tdk.gov.tr sitesinin yazım kuralları, sözcük, deyim, terimlerin anlamlarının araştırılmasında temel kaynak olarak tavsiye edilmesine, öğrencilere yapılacak kaynak tavsiyelerinde bu konunun da göz önünde bulundurulmasına karar verildi.

16. Sayın ............... 2010-2011 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve okulumuz için başarılı geçmesini diledi. Sayın ............... iyi dilek ve temennilerini ifade etti. Görüşülecek başka gündem maddesi olmamasından dolayı ile toplantıyı sona erdi.

............... ...............

Tarih Zümresi Başkanı

 

..................

Tarih Öğretmeni

 

OLUR

…./…/2010

............... ...............

Okul Müdürü

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26758277

56 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi