MEKTEP ÇOCUKLARI İÇİN SÜT

Ecdadımızın ifrat ile medh ettikleri bir çok edviye vardır ki terakkiyat-ı hazırası bunlara atf edilen ehemmiyeti hiçe indirdiği gibi nesilden nesile intikal edip bazı tedrisat ve muamelatın sıhhat ve hakikatini de bilakis te’bid ve tasvibden hali kalmaktadır.

Mesela, eskiden aileler içinde valideler tabibin fikir ve mütalaasını almağa lüzum görmeden yavrularına kendi kanaat ve içtihadlarıyla balık yağı verirlerdi. Filhakika, laboratuarlarda yapılan tecrübeler ve hastane serir-i paklarında tutulan müşahedelerle balık yağının tesirat-ı şifahanesi tahakkuk ettiğinden  bugün zayıf ve nahif etlaf ve eşhas için etıbba balık yağını tavsiye etmektedir.

Devamını oku...

Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin İstanbul İl Müdürlüğü'nden Ciddi Şikayetleri Var

Bu yıl İstanbul okullarının bir çoğunda sınıflarda talebe mevcudu yetmişi mütecavizdir. Tedrisatı iptidaiye kanununun onuncu maddesi: (Bir dershanede elliden fazla talebe bulunmıyacaktır.) diyor. Kanunun bu hükmüne aykırı hareket mesuliyeti mucip değil midir ? Esasen bu kadar kalabalık sınıflarda talebenin iyi yetişmesi de imkânsızdır. Kültür Direktörlüğü fazla okullar ve dershaneler açarak bu halin önüne geçmiş bulunmalıydı, deniyor.

Devamını oku...

Reklamlar