Erol KÖMÜR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

ESKİ MEKTEB İLE YENİ MEKTEB ARASINDAKİ FARKLAR

Eski mektep ile yeni mektebin en bariz farkları hakkında ahiren Amerika’da neşr edilmiş olan bir eserde tesadüf ettiğimiz cetveli muhterem meslektaşlarımız için çok faideli bulduğumuzdan tercüme ediyoruz.

Her iki mektebin en şayan-ı dikkat vasıflarını toplayan bu cetvel mündericatının gerek muallim meslektaşlarımız, gerek muallim mekteplerine müdavim muallim namzedleri için faideli münakaşalara mevzu teşkil etmesi çok şayan-ı temennidir.

 

 

 

TALEBE

YENİ MEKTEPDE

ESKİ MEKTEPDE

Tabii Alakalar

Suni  Alakalar

Tabii Faaliyetler

Saiksiz Angaryalar

Münakıdane Tavır

Matlu Tavır

İçtimai Hareket

Gayr-ı İçtimai Hareket

İsteyerek Cehd

Zoruna Çalışma

Düşünme

Ezberleme

Düşünceyi İfade

Aldığı Dersi İade

İstiklal

Tabiiyet

Kendi Kendini İdare

Tepeden İnme İdare

Kıymetlere Vukuf

Kıymetlere Vukufsuzluk

 

MUALLİM

Tabii Muhiti İhzar

Suni Yollardan Ders Veriş

Çocuğun Gayelerinden İstifade

Muallimin Gayesini İstihsale İcbar

Tabii Faaliyetlere Rehberlik

Suni Cehde İcbar

Talebe ile Birlikte Tedkik Edecek Bir Unsur

Bütün Malumatı Aktaracak Bir Menba

En Ziyade Çocuğa Karşı Alaka

En Ziyade Mevzua Karşı Alaka

Müfid Gayelere Dikkat

Mevzua Dikkat

 

TEDRİSİN VETİRESİ

İçtimai Müsemmiriyet Gayesi

Bilinmeyen İstikbale İhzar Gayesi

Bugünkü İhtiyaçları Nazar-ı Dikkat Altında Bulundurmak

İstikbalde Husulü Mümkün İhtiyaçları Mülahaza

Çocuğun Tabii Muhiti

Sunileştirilmiş Dershane Muhiti

Tabii Surette İntibak

Şeklen Öğrenme

Hakiki Hayat Tecrübelerine Sevk

Suni Surette Malumatı Arz

Normal ve Tabii Faaliyetler

Cansız ve Anormal Cehd

Müracaat Kitabı

Ders Kitabı

Mevzuun Vasıta Olarak Kullanılması

Mevzuun Bizzat Gaye Olması

Münakaşa

Ders

Mesainin Tevhidi

Dağınık Mesai

Psikolojik Tertip

Mantıki Tertip

Tavır, Maharet, İtiyadlar, Malumat Alma

Mevzular, Malumat Verme, Maharet

 

Yayım Tarihi: 1927

Transkript: Erol KÖMÜR

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26763078

200 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi