Erol KÖMÜR

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

BİR LİSE MUALLİMİNİN İYİ VASIFLARI

İHSAN, M. T. T. H. A. 1929

İhsan Sungu - Milli Talim ve Terbiye Heyeti AzasıAmerika terbiyecilerinden Eleanor Howard, bir lise mualliminin iyi vasıflarını şu suretle tesbit etmiştir :

1. İhtiraslı

a. Mesleki neşriyatı takip eder.

b. Yevmi şuun ile umumi alâka uyandıracak mevzular hakkında iyi malûmat alır.

c. Yeni tedris vasıtaları ile usullerini arar.

ç. Mesleğine dair açılacak umumi derslerle konferanslara devam eder, tahsilini ilerletecek fırsatları kaçırmaz.

d. Tedris ettiği dersin mevzuları üzerinde mütemadiyen düşünür.

e. Birçok şeylerle alâkadar olur: spor, musiki, mütalaa..

f. İlerlediği yolda durmaz.

g. Muvaffak olamadığını görünce işini kuvvetlendirmek için başkasından fikir ve plan almaya çalışır. Salahiyetli münakkitlerin ve mektep işleri mütahassıslarının fikirlerini sorar ve takip eder.

ğ. Noksanlarını bilir ve onları izaleye muntazaman çalışır.

 

2. İş eri

a.Lâzım olan vesaitin elinde olduğunu görür.

b. İşe süratle koyulur.

c. MUkâleme esnasında mevzudan ayrılmaz, ç. Borçlarını süratle öder.

d. Kendisinden istenilen raporları iyi bir şekilde verir.

e. Söz verdiği yere vaktinde gelir.

f. Her talebeye ne yapacağını iyice izah eder.

g. Talebenin yaptığı işi açıkça tenkit eder.

ğ. Tedrisatını, talebenin ihtiyaçlarına ve kabiliyetlerine göre intibak ettirir.

h. Zamanını muktesidane idare eder.

i. Dersini mektebin başka derslerine ve hayatın muhtelif vaziyetlerine bağlar.

 

3. Şen

a. Çok neşeli ve nikbindir.

b. Hayatta olmaktan memnundur.

c. Sınıfta vukua gelen hadiselerin tuhaf tarafını görür.

ç. Mühim vakıaları talebenin hatırda tutması için onlar hakkında şen tefsirlerde bulunur.

d. Lâtife ve şakalara talebe ile birlikte güler.

e. Huysuz değildir.

f. Melûl değildir.

g. Can sıkan ve hiddetlendiren müşkülât karşısında mütebessimdir.

 

4. Teşriki mesaiye meyyâl

a. Müfettişlerin telkinlerini ve direktiflerini istekle takip eder.

b. Mensup olduğu ders zümresinin baş muallimine müracaat ederek ders usulünde yapacağı tadilat hakkında fikrini alır.

e. Başka arkadaşlarının mektepteki program harici işlerine yardım eder.

ç. Kendi vazifesi olmasa da talebenin mektep haricindeki faaliyetlerine yardım eder.

d. İlâve olarak kendisine tahmil edilen küçük işleri şikayetsiz üstüne alır.

e. Mektep vesaitinden başka muallimlerle birlikte hahişle istifade eder.

f. Mecbur olmadığı halde de hizmet arzusunu gösterir.

g. Heyeti talimiye kararlarına itaat eder.

ğ. Mektepte tutulan sistemi hariçte tenkit etmez.

 

5. Güvenilebilir

a. Sözünde durur.

b. Vazifesini elinden geldiği kadar mükemmel yapar.

c. Talebenin vazıhan anlaması için çok çalışır, ç. Sözleri birbirini tutar.

d. Mektep dansını bitinceye kadar terketmez; dansta kızlarla erkek çocukları kendi hallerine bırakmaz.

e. Vazifeden sıvışmaz.

f. Bir meseleyi neticelendirmeden bırakmaz.

 

6. Vectli

a. Ders mevzuunu yaşar, yapar, teneffüs eder.

b. Vect telkin eder.

c. Talebede gördüğü meziyetleri haber verir.

ç. Talebenin aile şeraitini öğrenir.

d. Mektebin İçtimaî vekayiine iştirak eder.

e. Talebe hakkında onların akrabası ile görüşür.

f. Talebeye mektep mesaisi, mektep meseleleri, yaz tatili, ve onu alâkadar eden başka şeyler hakkında süaller sorar.

g. Milli ve mahalli muallim cemiyetlerine intisap eder.

h. Muallimlerle talebeden hangisi iyi bir iş yaparsa onları takdir eder.

i. Mesleğin hakikî inkişafına hizmet eden meselelere, kendi şahsî menfaatlarından ziyade ehemmiyet verir.

 

7. Adaletli

a. Talebenin vazifelerinde yaptığı tashihlerin sebebini bildirir.

b. Talebenin mesaisini şeyi (objectif) olarak takdir eder.

c. Mektep talimatnamesini bütün talebeye müsavi bir adaletle tatbik eder.

ç. Bir kararı lüzumu bedaheten sabit olmadıkça vermez.

d. Bir talebe hakkındaki hükmünde yanıldığını anladığı zaman onun gönlünü alır.

e. Talebeyi şahsî mahabbet veya nefret, fakirlik veya zenginlik gibi sebeplerle ayırmaz.

f. Talebe derste muvaffakiyetsizliğe uğrarsa geçen sene ona ders veren muallime kusur bulmaz.

g. Bir talebenin kabahatinden dolayı bütün bir sınıfı azarlamaz.

 

8. Kuvvetli

a. Söylediği her söze dikkat eder.

b. El sıkışı kuvvet, kudret ve temkin ifade eder.

c. İntizamı, başkasının yardımına muhtaç olmadan temin eder, ç. Bir şeyi tenkit etmekten korkmaz.

d. Sarih ve seri kararlar alır.

e. Mesaisi hakkında sorulan suallere kat’î cevaplar verir.

f. Sınıfa girerken ne yapacağını ve nasıl yapacağını sarih* olarak bilir.

g. Talebenin hürmetini celbeder.

h. Nizama mugayir hareketlere müsamaha etmez.

 

9. Dost

a. Yolda rasgeldiği talebe ile konuşur.

b. Başka muallimleri nezaketle selamlar.

c. Mektebin usullerine intibak eder.

ç. Talebelerin akrabası mektebe gelince onlara samimi bir kabul gösterir.

d. Hasta olan talebeyi ziyaret eder veya onlara tezkere yazar.

e. Parasını evde unutmuş olan çocuğa yemeğini temin eder.

f. Muallimlerin istirahat salonunda talebe ile görüşerek öteki muallimlerin rahatını bozmaz.

g. Bir talebeyi başka arkadaşlarının önünde müşkül bir mevkie sokmaz.

 

10. Doğru muhakemeli

a. Vukua gelen hadiseleri görür ve icabına göre tedbirler alır.

b. Sınıfta lüzumundan fazla söz söylemez.

c. Talebenin öteki muallimleri tenkit etmesine müsaade etmez, ç. Sınıfta yerinde olmiyan latifelerden ihtiraz eder.

d. Görmemezliğe gelmesi daha münasip olan ufak terek kusurlarından dolayı talebeyi cezalandırmaz.

e. Tedris hakkında malûmatı olmiyan ebeveynin tenkitlerini hoşgörür.

f. Evvelki müdürü, iş arkadaşlarını, programı ve bulunduğu şehri tenkit etmez.

g. Talebenin tavrını ve ruhunu hemen kavrar.

ğ. Talebenin hasta olduğu veya blöf yaptığı zamanı bilir.

 

11. Gösterişli

a. Elbisesini temiz ve ütülü tutar.

B. Düğmeleri tamam, kundrası boyalıdır.

c. Ayakta dururken, yürürken, otururken dik durur.

ç. İyi giyinir.

d. Her gün ayni elbiseyi giymez.

e. Gösterişli tezyinat takmaz.

f. Elbisesini iyi fırçalar.

 

12. İyi spor adamı (Mert adam)

a. Sert bir tenkidi haklı bir ruhla karşılar.

b. Bir planı ileri sürmekten veya bir teklifte bulunmaktan korkmaz, takat bunlar muvaffakiyetsizliğe uğrarsa kızmaz.

c. Şakaya tahammül eder.

ç. Mesaisini takdir etmiyen amirlerine karşı kafa tutmaz.

d. Kendisini açındırmaz.

e. Yaptığı işten mükâfat beklemez.

f. Başkalarının yerine göz koymaz.

g. Teveccühte olmîyan bir muallime veya yardıma mühtaç bir talebeye yardımını esirgemez.

 

13. Sıhhatli

a. Büyük bir faaliyetle geçen bir günde bile yorgunluk duymaz.

b. Kendisini iyi maddî ve zihni şerait içinde bulundurur.

c. Hiçbir asabi tezahür göstermez.

ç. Sporlara iştirak eder(sket, dans, ata binmek)

 

14. Doğru

a. Borçlarını öder.

b. Aldatmıya savaşmaz.

c. Açık ve doğrudur.

ç. Talebe veya mektep tarafından kendisine sorulan her şey hakkında fikirlerini serbesçe söyler.

d. Blöf yapmaz.

e. Başka muallim arkadaşlarına karşı gösterdiği nezaket, hasbidir.

 

15. Müteşebbis

a. Mektebin terakkisi için faideli telkinlerde bulunur.

b. İnşai ve ibdai işlere teşebbüs eder.

c. Kendi tedris şubesini inkişaf ettirmek için tekliflerde bulu¬nur, planlar verir.

ç. Meslekî kitaplarda tesadüf ettiği yeni fikirleri tecrübe eder.

d. Ders için lâzım gelen vasaitten nerede ne bulursa toplar.

e. Ders kitabına esir değildir. Onda bulunmayan noktaları da talebeye tetkik ettirir.

f. Çalışmak için başkasının teklifini beklemez.

g. Elinin altındaki bütün vasaitten ve telkinlerden azami istifade eder. 

ğ. Tesadüf ettiği meseleleri başkasının yardımını beklemeden halleder.

h. Ehemmiyetsiz meseleler için mafevkini taciz etmez.

 

16. Zeki ve İlim adamı

a. Söylerken ve yazarken lisanına hâkimdir.

b. Düşündürücü sualler sorar.

c. Mevzuunu nasıl tedris edeceğini bilir, ç. Muhakemesi mantıkidir.

d. Dersinin gayeleri hakkında vazıh bir fikri vardır.

e. Müracaat mektuplarını iyi yazar.

f. Hatalarını bilir ve onları tekrar etmemeğe çalışır.

g. İşini iyi bilir.

 

17. Lider

a. Cemaatin muhtelif içtimai faaliyetlerinde başlıca vazifeler alır.

b. Talebe arasında kuvvetli teşekküller inkişaf ettirir.

c. Talebeye ahlâk, hareket, elbise ve ifade hususunda misal ve müessir olur.

ç. O kimselerdendir ki herkes reyinden istifade etmek ister.

d. Her hangi faideli bir teşebbüsü teşvik eder.

 

18. Temiz ruhlu

a. Şahsan pürüzsüz bir hayat sürer.

b. içkiye, tütüne ve şüpheli eğlencelere karşı vaziyeti nümune olmağa lâyıktır.

c. Müdafaa ettiği yüksek ahlâki prensipler dairesinde yaşar. ç. İyi arkadaşlarla bulunur.

d. Liseye devanı eden kızlarla erkeklerin her nevi çılgınlık¬larına mani olur.

e. Talebe üzerinde ahlâkî bir tesir icra eder.

 

19. Açık zihinli

a. İşini düzeltecek telkinleri hemen kabul eder.

b. Talebenin ileri sürdüğü fikri de nazarı dikkate alır.

c. Bir meseleyi her cepheden görür.

d. Dersinden başka ders mevzularına karşı da alâka duyar.

e. Çabuk gücenmez.

f. Başka mevzuları bırakıp mütemadiyen kendisinden bahsetmez, öteki muallimlere karşı himaye tavrını takınmaz.

g. Sınıftaki münakaşalarda kendi dini akidesini ileri sürmez. Kendi fikrini talebesine cebren aşılamağa teşebbüs etmez.

h. Hatasını kabul eder.

i. Mütasallif değildir.

 

20. Mutedil

a. Kolay kızmaz, kolay şaşırmaz veya telâşa düşmez.

b. Yüzünün ifadesine hâkimdir.

c. İtidalini muhafaza eder, ç. Kendisinden bahsetmez.

d. Talebe ile fazla teklifsiz olmaz.

e. Ehemmiyetsiz şeylere üzülmez.

f. Aceleci olmadığı gibi vaktini de israf etmez.

g. Müşkül bir işin içinden mülâyemetle çıkar.

 

21. İnce ve zarif

a. Elbisesinde modaya riayet eder ve göze batmaktan sakınır.

b. “Şey “Nedir o?„ gibi tabirleri tekrar etmekten kendim korur.

c. Sesinin ifadesi iyi ve tatlıdır.

d. Takdire mazhar olan talebesini tebrik eder.

e. Mafevkine karşı meramını mülâyemet ve hürmetle ifade eder.

f. Göze batacak yapmacık tavırlardan sakınır.

g. Başkası söylerken iyi dinler

ğ. Başka muallim hakkında dedi kodu yapmaz.

 

22. Munis

a. Sohbete mütemayildir.

b. Mektebin talim hey’etinin içtimai faaliyetlerine iştirak eder.

c. Her hangi bir zümre veya fert ile kolayca görüşür, ç. Her hangi bir zümre ile imtizaç eder.

d. Talebe ile sınıf haricinde güzel vakit geçirir, c. Dostluk cezbeder.

î. Kendisini başkasına sevdirir, g. Cazibeli tavrı vardır, ğ. Her sınıf talebe ile görüşür.

 

23. Muktasit

a. İsraftan çekinir.

b. Para hususunda muktasit ve tedbirlidir.

c. Parasile veya pahalı şeylerle gösteriş yapmaz,

ç. Mektep levazımını israf etmemeğe itina eder.

 

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26721665

151 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi