Erol KÖMÜR

HIYANET-İ VATANİYE KANUNU (Tam Metin) Kanun No:2

Hıyanet-i Vataniye

HIYANET-İ VATANİYE KANUNU
Kanun No: 2
Tarih: 29 Nisan 1336 ve 30 Receb1338
Madde 1: Makam-ı muallay-ı hilafet ve saltanatı ve memalik-i mahrusa-i şahaneyi yed-i ecanibden tahlis ve taarruzatı def maksadına matuf olarak teşekkül eden Büyük Millet Meclisi’nin meşruiyetine isyanı mütezammın kavlen veya fiilen veya tahriren muhalefet veya ifsadatta bulunan kesan hain-i vatan ad olunur.
Madde 2: Bilfiil hıyaneti vataniyede bulunanlar salben idam olunur. Feran zimedhal olanlar ile müteşebbisleri Kanun-u Cezanın kırk beşinci ve kırk altıncı maddesi mucibince tecziye edilirler.
Madde 3: Vaaz ve hitabet suretiyle alenen veya ezminei muhtelifede eşhası muhtelifeyi sırran ve kavlen hıyaneti vataniye cürmüne tahrik ve teşvik edenlerle işbu tahrik ve teşviki suver ve vesaiti muhtelife ile tahriren ve tersimen irtikab eyleyenler muvakkat küreğe konulurlar. Tahrikat ve teşvikat sebebiyle madde-i fesat meydana çıkarsa muharrik ve müşevvikler idam olunurlar.
Madde 4: Hıyanet-i Vataniye maznunlarının merci-i muhakemesi ika-i cürüm edilen mahaldeki bidayet ceza mahkemesidir. Ahvali müstacele ve fevkalade maznunun derdest edildiği mahal mahkemesi de icrayı muhakeme ve itayı karara salahiyettardır.
Madde 5: Hıyaneti Vataniye maznunlarının muhakemesi bidayet ceza mahkemelerinden verilecek gayrı muvakkat tevkif müzekkeresi üzerine her halde mevkufen icra edilir.
Madde 6: Zabıtayı adliye memurlarının tanzim edecekleri tahkikatı iptidaiye evrak-ı daire-i istintaka tevdi olunmaksızın mahallin en büyük mülkiye memuruna ita olunur ve onun tarafından dahi müddei umumiler vasıtasıyla yirmi dört saat zarfında mahkemeye verilir.
Madde 7: Hıyaneti vataniye maznunlarına ait muhakemat, bir sebebi mücbir olmadıkça azami yirmi dört günde bir hükme rapt olunacaktır. Bu müddeti bila sebeb mücbir tecavüz ettiren mahalli zabıtası ile mahkeme heyeti kanunu cezanın yüz ikinci maddesi zeyli mucibince cürmünün derecesine göre tecziye edilmek üzere mafevki mahkemesince muhakemesi bilicra azami yirmi gün zarfında hükme raptedilecektir.
Madde 8: İşbu kanuna tevfikan bu mehakimden sadır olacak mukarrerat kat’i olup Büyük Millet Meclisinden badettastik mahallerinde infaz olunur. Tastik edilmediği taktirde Meclisçe ittihaz edilecek karara Tevfik-i muamele olunur.
Madde 9: İşbu ceraimin emri muhakemesi için mahkemelerce istenecek şahsa, celp ve davete hacet kalmaksızın bila hüküm ihzar müzekkeresi tesafir kılınır.
Madde 10: İsyana iştirak etmeyen eşhas hakkında ligarazin isnadatta bulunanlar isnad ettikleri cürmün cezası ile mücazaat olunurlar.

Madde 11: Haklarında gıyaben hüküm sadır olan eşhas, derdestlerinde işbu kanuna tevfikan ve vicahen muhakemeleri icra olunur.
Madde 12: İşbu kanun her mahallin idare amiri tarafından nahiye ve kaza , liva ve vilayet merkezlerine ve köy heyeti ihtiyariyeleri müctemian celpedilerek işham ve sureti tebliği mutazammın hey’eti mezkure azalarının imzalarını havi zabıt varakaları tutularak idare meclislerince hıfzedilmekle beraber kavaninin neşir ve ilanı hakkındaki kanuna tevfikan ayrıca neşr muamelesi dahi yapılacaktır.
Madde 13: İşbu kanunun icrayı ahkamına Büyük Millet Meclisi memurdur.
Madde 14: İşbu kanun her mahalde tarihi tebliği ve ilanından kırk sekiz saat sonra meri olacaktır.

 Hıyanet-i Vataniye Kanunu

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26743523

33 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi