Erol KÖMÜR

Proje Okullarından Proje Okulu Çıkar mı?

Proje Okullarından Proje Okulu Çıkar mı?

Proje okulu ne demek? Terim olarak bile içinin doldurulması, uzun, ölçülü, teknik ve nazik bir tartışma süreci gerektiriyor. Projenizi uygulayacak okul mu? Arıyorsunuz. Proje üreten okul mu? Planlıyorsunuz. Okulu başlı başına proje olarak mı addediyorsunuz? Soruları çoğaltmak ve detaylandırmak mümkün. Kamuoyu böyle bir ifadeden genellikle ulusal standartların üzerinde uluslararası standartları havi mevcutların revize edildiği, yüksek akademik başarı puanı ile seçilmiş öğrencilerin eğitim aldığı, eğitim kadrosunun seçilerek atandığı, bina, donanım, ders araç ve gereçlerinin eksiksiz olduğu bir yapıyı algılıyor.

Kamuoyunun algıladığı tarzda bir okulu hayata geçirmek üç-beş yıllık bir operasyonla gerçekleşecek bir iş değildir. Mevzuatla çözümlenmesi ve başarılması ham hayal olur. Mevzuatı ve hukuku oluşturulmadan da başarılması imkansızdır.

Beklentileri karşılayacak  bir eğitim müessesesinin hayat bulması uzun bir mayalanma sürecine bağlıdır ve sabırlı olunması gerekir. Çünkü eğitim kültürel bir olgudur. Kültürlenme sürecidir… Akşamdan sabaha, bugünden yarına oluşacak üç-beş yıllık bir vakıa değildir.

Bir eğitim müessesini ayakta tutan irili ufaklı onlarca bileşen-dayanak vardır. Bu dayanakların en önemlilerinden bir tanesi eğitim müessesini soluklamış ve mezuniyetinden sonra müessese ile duygusal bağlarını koparmamış; bu kıymetli bağı somut hizmete dönüştürmüş mezunların katkılarıdır. Her türlü badireyi atlatıp günümüze ulaşmış köklü, en az bir asırlık her kademede eğitime talip müesseselerimizde bu desteği –mezunlar desteğini- aleni olarak görebilirsiniz.

Peki, yeni bir eğitim müessesesini hayata geçirirken mezun katkısı olamayacağına göre nasıl hareket edilmelidir? Bu hususta eğitim geçmişimizde pek çok güzel örnek bulunmaktadır. Güzel örneklerimizin tarihçelerindeki başlangıç noktalarına dikkat ettiğinizde mezunların istikbalde üstlenecekleri sorumlulukları dönemin erkanının, eşrafının ve toplum nezdinde saygın isimlerin omuzladıklarını görebilirsiniz.

Örnek olarak Darüşşafaka Cemiyeti’nin ilk kurulan mezunlar derneğinin (Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti-1881) üye listesini dikkatinize sunacağım:

MECLİS-İ İDARE AZASI (YÖNETİM KURULU ÜYELERİ)

Said Paşa – Meclis-i Ayan Reisi

Ahmed Rıza Bey – Meclis-i Mebusan Reisi

Gazi Ahmet Muhtar Paşa- Meclis-i Ayan II Reisi

Abdurrahman Bey - Maarif Nazır Vekili

Mısırlı Said Paşa – Ayandan Cemiyet-i Umumiye Belediye Reisi

Halil Bey – Müze Müdür Muavini

Manizade Hüseyin Efendi – Tüccardan

Ebuzziya Tevfik Bey – Antalya Mebusu

Kazım bey – Tanin Gazetesi Müdürü

Fahri Bey – Posta Müdür-ü Umumisi

MECLİS-İ TEDRİS AZASI (EĞİTİM KURULU ÜYELERİ)

Halis Efendi – Ders Vekili

Ahmed Midhat Efendi – Daire-i Sıhhiye Nazır-ı Sanisi, Darülfunun Muallimlerinden

Edhem Paşa – Ferikandan ve riyazun-u osmaniyeden

Salih Zeki Bey – Meclis-i Maarif Azasından ve Darülfunun Muallimlerinden

Fatin Efendi – Darülmuallimin ve Darüşşafaka Muallimininden

Mehmed Emin Bey – Telgraf Fen Kalemi Müdürü Darüşşafaka ve Darülmuallimin Riyaziyat-ı Aliye Muallimi

Mehmet İzzet Bey – Darülfunun ve Mekteb-i Mülkiye ve Daruşşafaka riyaziyat-ı aliye muallimi

Hüseyin Remzi Bey – Telgraf Nezaret-i Muhasebat-ı Ecnebiye Müdürü, Darüşşafaka ve Darulmuallimin ve Mekteb-i Mülkiye Muallimlerinden

Ferid Bey – Telgraf Mühendislerinden Darülmuallimin ve Ticaret Mektebi riyaziyat muallimlerinden

Arif Bey – Kimyager ve Halkalı Ziraat Mektebi Darüşşafaka Kimya Muallimi

Cemiyetin yönetim kurulu dikkatle incelendiğinde sultan haricinde dönemin önde gelen siyasi kurumlarının en üst düzey yöneticilerinin, eşrafın ve basının önde gelen isimlerinin varlığı açıkça görülür. Cemiyetin kuruluş tarihi Darüşşafaka’nın ilk mezun verdiği tarihe isabet etmekte, henüz kurumun emekleme sürecinde olduğu döneme karşılık gelmektedir. Böyle yüksek düzeyde bir mezun sahiplenmesinin gelecekte bu okuldan beklentilerin ne derece yüksek olduğuna delalet eder. Günümüzde de proje okulu olarak kararlaştırılan ve nitelenen eğitim kurumlarımızda da geçmişimize dair bu güzel uygulamalardan istifade edilebilir. Sayın Cumhurbaşkanının, Başbakanımızın, bakanlarımızın, T.B.M.M. başkanımızın, milletvekillerimizin, yüksek yargı organları başkanlarının, en zengin işadamlarımızın, ulusal basının üst düzey yöneticilerinin ilaahir… yeni kurulan bir okulun mezunlar derneğinde (mezunu olmasalar dahi) kurucu olarak bir araya gelmeleri okuldan beklentilerin ne düzeyde olacağına ve okula teveccühün ne derece artacağına dair kanaat oluşturabilir zannındayım.

Öte yandan eğitim kurulu üyelerinin de benzer proje okullarındaki tecrübelerine dikkat etmek gerekir. Cemiyeti oluşturan anlayışın, dönemin eğitim birikimini Darüşşafaka’ya en üst düzeyde yansıtma gayretinde olduğunu açıkça göstermektedir. İnce, derin, bilinçli, seçkinci ve iyi düşünülmüş bir planlamanın izlerini her iki kurulda varlığı ile bize anlatmaktadır. Her proje okulu atılımında Darüşşafaka gibi geleneği olan başarılı eğitim kurumlarımızın birikimlerinden yararlanmak önemli katkılar sağlayacaktır.

 

etarih istatistik

Makale Görünüm Sayısı
26743552

38 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi