Araştırma Makaleleri

BELKIS ŞEVKET HANIM EFENDİNİN TAYARANI (UÇUŞU)

Matbuat-ı Osmaniye sahifelerinde, bir İslam ve Osmanlı hanımının İstanbul ufkunda tayyare ile bir cevelan icra edeceği haberini, ilk defa okudukları zaman, Osmanlı hanımlarının teşebbüsat ve mesaiy-i terakki perveranesiyle kemalat-ı milliyeye vasıl olmak, hayat-ı milliyeye bir revnak ve güşayiş vermek mevcudiyeti kurtarmak mümkün olacağa iman edenler, hiç şüphe yok ki, büyük bir hiss-i iftihar ile mütehassıs olmuşlardır.

“Kadınlar Dünyası” ceride-i muteberesinin sahib-i imtiyazı ve Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti müessesesi Ulviye Mevlan Hanım Efendi Osmanlı kadınlığında tecelli eden bu cesaret-i medeniyeyi sureti atide münderic bir tezkere ile matbuata bildirmişti:

(Mukaddes vatanı, içinde bulunduğu tehlikeden kurtarmak cesur, faal ve garbın seviye-i irfanına yükselmiş valideriyle ancak kabil olacağına velhasıl heyet-i ictamiyemiz mesaisine kadınlığın dahi iştirak-i luzumuna iman cemiyetimizi vücuda getirmiştir. Bu iman ve gayenin bir eser-i filesi olmak üzere – şiddetli rüzgar ve yağmur olmadığı takdirde- mah-ı hilalin on yedinci Pazar günü cemiyetimiz azasından ve “Kadınlar Dünyası” muharrirelerinden Belkıs Şevket Hanımefendi Ayastefanos Tayyare Mektebi sahasında Osmanlı pilot zabitanına mukabele-i şükran olmak üzere tayaran edecektir.)

Osmanlı kadınlık hayatında, bir Fatiha-i Teala addolunabilecek olan bu tayaran, Pazartesi günü icra edilmiştir.

 Belkıs Şevket Hanım

Belkıs Şevket Hanım fotoğraf altı Yazı:

Belkıs Şevket Hanımefendi, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti ve Kadınlar Dünyası muharrirelerindendir. Cennetmekan Sultan Mahmud Han vüzerasından merhum Ali Namık Paşazade merhum Ata Paşa’nın küçük mahdumu Şevket Beyefendinin küçük kerime-i muhteremesi. İngilizce mükemmel tahsil görmüş. Elyevm terbiye-i etfal ve musiki dersleri muallimesi.

Reklamlar